OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

KOLNA

REGULAMINY

OGÓLNY REGULAMIN OBIEKTU

 

ZASADY OGÓLNE

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna” jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 1. Operatorem Sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” jest Krakowski Klub Kajakowy.
 2. Ośrodek stanowi część basenową, saunę, halę sportowa, siłownię oraz zespół odnowy biologicznej.
 3. Godziny otwarcia Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” określone są w aktualnej ofercie.
 4. Osoby chcące przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 6. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie oraz do jej przestrzegania.
 7. Dzieci oraz młodzież do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, przebywania zwierząt, wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających.
 10. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić sprzedaży biletu osobie, której zachowanie sugeruje pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 12. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu oraz instrukcji.
 13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć w obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie możliwe jest tylko po zgłoszeniu oraz uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Działu Obsługi Klienta.
 14. Krakowski Klub Kajakowy nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych Klientów, korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie powstałych przez udostępnienie ich zdjęć i nagrań przez innych użytkowników pływalni, saunarium, hali sportowej czy siłowni.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 

 1. Za zniszczenie bądź zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu pieniądze oraz przedmioty wartościowe.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”, można odebrać w Biurze Obsługi Klienta (do 3 tygodni od daty pozostawienia).
 4. Za zgubienie transpondera bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie obowiązuje opłata w wysokości 50,00 zł.
 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 

POZOSTAŁE REGULAMINY:

 

 

 1. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała.
 2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym obiektu na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia” – i pozostawienia go w szafce.
 3. Każdy użytkownik basenu „Kolna” jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed wejściem do hali basenowej.
 4. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
  • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,
  • skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
  • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i stref wokół niego
  • niszczenia wyposażenia
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • chwytania, szarpania lin oznaczających tory do pływania powodując ich niekontrolowany ruch.
  • wnoszenia ręczników, klapek, płaszczy kąpielowych oraz napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach
  • wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania
 5. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na:
  • choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.
 7. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na pływalnię.
 8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 9. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie „Kolna”.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 11. W czasie zawodów sportowych lub innych imprez rekreacyjnych organizatorzy odpowiadają i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
 12. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 13. OSiR Kolna zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi.

 

 1. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika, i nie podlega zwrotowi.
 2. Rozliczanie czasu pobytu na hali basenowej rozpoczyna się po przejściu przez bramkę przy kasach. Naliczanie należności obywa się na podstawie cennika.
 3. Po uiszczeniu opłaty za pobyt na pływalni zwrotów pieniędzy nie dokonujemy.
 4. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji, osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 60 roku życia.
 5. Faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego w terminie do 7 dni od daty sprzedaży biletu.

 

 

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Operator basenu „Kolna” nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.
 3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 50,00 zł.
 4. Operator basenu „Kolna” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.
 5. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach otwarcia basenu przez wpis do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji basenu „Kolna”.
 6. W przypadku  zanieczyszczenia wody w nieckach basenowych kałem, wymiocinami lub innymi wydzielinami, sprawca lub jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 1000,00 zł w kasach basenowych.

 

 1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.
 2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
 3. Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.
 5. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
  – spokojnie wejść na odcinek startowy,
  – schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku zjazdu),
  – lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
  – po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
  – wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
 6. Zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej:- światło czerwone – stop- światło zielone – start
  – oczekiwać aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym
 7. Zjeżdżać leżąc na plecach nogami do przodu lub siedząc.
 8. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić brodzik i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.
 9. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.
 1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.
 2. Wykonywania ślizgów grupowych.
 3. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 4. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 5. Zjeżdżania w pozycji „głowa na dół”, na stopach, na stojąco, na kolanach.
 6. Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, biegania po stopniach zjeżdżalni.
 7. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.
 8. Pozostawienia bez opieki dzieci do lat 12.
 9. Wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 10. Aktów wandalizmu.
 11. Korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nie umiejące pływać.
 12. Wchodzenia na platformę startowa i korzystania ze zjeżdżalni osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających bądź psychotropowych.
 13. Osoby niestosujące się do ww. regulaminu zostaną wyproszone z terenu pływalni.
 14. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.
 15. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
 16. Wchodzenia do rynny po konstrukcji wspornej.
 17. Zjeżdżania w grupach.
 18. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.
 19. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową do dołu.
 20. Biegania i opychania się na podeście startowym i schodach.
 21. Wchodzenia do rury zjazdowej od strony lądowiska – pod prąd do góry.
 22. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.

 

UWAGA! Zjazd na własną odpowiedzialność!

Zjeżdżalnia jest integralną częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu.

 

OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.

ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI LUB KIEROWNIKOWI OBIEKTÓW SPORTOWYCH. REGULAMIN OGŁASZA SIĘ POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.KOLNA.PL

REGULAMIN NINIEJSZY WCHODZI W ŻYCIE W DNIU OGŁOSZENIA. EWENTUALNE ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU DOKONYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA OBIEKTU I WCHODZĄ W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA.

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 22.00.
2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera
 • osoby fizyczne
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 • wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali
 • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
 • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństw osób tam przebywających a w szczególności:

 • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
 • przechodzenia przez barierki na widowni,
 • wprowadzania zwierząt.

10. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
12. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
13. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
15. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
19. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.

REGULAMIN SAUNARIUM

ZASADY OGÓLNE

 

Postanowienia ogólne:

  1. Korzystanie z Saunarium w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA (OSiR KOLNA) dozwolone jest dla osób w wieku powyżej 16 roku życia.
  2. Wejście do strefy Saunarium umożliwia wyłącznie posiadanie ważnego biletu/karnetu wstępu do ww. strefy w godzinach pracy obiektu.
  3. Osoby zamierzające korzystać z Saunarium zobowiązane są – przed wejściem do Saunarium – do kąpieli pod natryskami z wykorzystaniem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących.
  4. Na terenie Saunarium obowiązuje zakaz używania własnych odbiorników MP3, dronów, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i tym podobnych urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu lub dźwięku.
  5. Obsługa Saunarium ma prawo nakazać opuszczenie Saunarium osobom, które swoim zachowaniem powodują dyskomfort innych osób korzystających z Saunarium. Nakazanie opuszczenia Saunarium z ww. przyczyn nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp.
  6. Strefa Saunarium jest strefą, po której można poruszać się tylko w ręczniku/pareo, bądź nago.
  7. Korzystanie z saun suchych i mokrych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami saunowania. Do pomieszczeń saun suchych wchodzi się nago lub w ręczniku, przy czym do saun parowych bezwzględnie należy wchodzić nago bez ręcznika.
  8. Osoby korzystające z Saunarium zobowiązane są do pozostawienia rzeczy osobistych
   w zamkniętych szafkach znajdujących się w szatni, zaś rzeczy wartościowych w skrytkach depozytowych znajdujących się w recepcji OSiR KOLNA.
  9. Pieniądze, telefony komórkowe, biżuterię, dokumenty lub inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w skrytkach depozytowych OSiR KOLNA. Za przedmioty wartościowe pozostawione poza depozytem (np. w szafkach odzieżowych) OSiR KOLNA nie ponosi odpowiedzialności.

Przeciwskazania zdrowotne dla korzystania z sauny:

 1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach.
 2. Z sauny nie powinny korzystać w szczególności:
 3. osoby bezpośrednio po odbytym treningu o charakterze wytrzymałościowym,
 4. osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami sportowymi),
 5. kobiety w czasie menstruacji,
 6. osoby cierpiące na jaskrę,
 7. osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
 8. osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
 9. osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
 10. osoby o dużej skłonności do krwawień,
 11. osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe i niedokrwistość,
 12. osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
 13. osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
 14. osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
 15. osoby w stanach pozawałowych i powylewowych,
 16. osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
 17. osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
 18. osoby z objawami dekompresji,
 19. Możliwość korzystania z sauny wykluczają również choroby nałogowe (uzależnienia) takie jak narkomania oraz alkoholizm.
 20. Wejście do strefy Saunarium będzie traktowane jako potwierdzenie braku u osoby zamierzającej korzystać z sauny przeciwskazań zdrowotnych.
 21. W przypadku istnienia wątpliwości, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny należy zasięgnąć opinii lekarskiej.
 22. osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.

 Zasady korzystania z sauny:

 

 1. W saunach należy zachować bezwzględną ciszę. Wyjątkiem stanowią rytuały inicjowane przez Saunamistrza.
 2. Z saun parowych należy korzystać nago. Z saun suchych należy korzystać
  w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami sanowania siadając lub kładąc się na ławkach
  w taki sposób, aby żadna część ciała (także stopy)nie stykała się bezpośrednio z deskami. Należy w tym celu używać pareo lub ręcznika.
 3. Do sauny należy wchodzić boso.
 4. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
 5. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nim urządzeń może zajmować się jedynie obsługa Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków iinnych substancji do kąpieli parowych. Bezwzględnie zabronione jest pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
 7. Przebywając w pomieszczeniach saun należy pamiętać o różnicy temperatur.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym obsługę Saunarium lub ratownika, a jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić pomieszczenie sauny.
 9. Zabronione jest dotykanie elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 10. Zabronione jest samodzielne polewanie pieca w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
 11. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej
  w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 12. Ze względów higienicznych zabronione jest wykonywanie masaży z użyciem szczotek.
 13. Po skorzystaniu z sauny należy każdorazowo opłukać ciało pod natryskami, a następnie schłodzić się w basenie lub beczce z zimną wodą. Ciało należy schładzać od stóp w kierunku serca, nie polewać zimną wodą rozgrzanej głowy. Każdy cykl kąpieli saunowej należy zakończyć 15- 20 minutowym odpoczynkiem w pozycji leżącej.
 14. W saunie mogą odbywać się rytuały saunowe. Przebieg rytuału saunowego i jego tematykę ustala Saunamistrz. Rytuałowi saunowemu towarzyszy muzyka.
 15. Wykonanie rytuału saunowego wymaga uprzedniego wywietrzenia sauny, dlatego Saunamistrz może poprosić osoby korzystające z sauny o opuszczenie sauny na 15 minut przed rozpoczęciem rytuału saunowego.

Zasady korzystania z pozostałych pomieszczeń strefy Saunarium:

 1. Przebywając w strefie Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.
 2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po ich uprzednim przykryciu (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
 3. Zachowanie osób przebywających w Strefie Saunarium nie może zakłócać wypoczynku innych osób ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym osobom korzystającym z Saunarium, itp. jest bezwzględnie zabronione.
  W Saunarium zabronione jest również praktykowanie jakichkolwiek zachowań lub czynności o charakterze seksualnym
 4. Osoby korzystające z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązane są do zachowania ciszy i spokoju.
 5. Osoby, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych w punktach poprzedzających lub z innych powodów, powinny niezwłocznie poinformować o tym obsługę Saunarium.
 6. Przed wejściem do basenów, jak również przed skorzystaniem ze stołków i leżaków zabronione jest stosowania jakiegokolwiek kosmetyków do ciała.

REGULAMIN SIŁOWNI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” (zwanym dalej „Ośrodkiem”)

 1. Wstęp na siłownię dozwolony jest w godzinach jej otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, dostępnej na stronie internetowej Ośrodka, w obecności instruktora (trenera) upoważnionego do nadzorowanie zajęć.
 2. Trening na siłowni może się odbyć wyłącznie pod nadzorem instruktora (trenera).
 3. Warunkiem korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry – według aktualnie obowiązującego cennika – i nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień pkt V.1 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik nabywający karnet uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych). W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia karty magnetycznej, na której zapisywany jest karnet, kaucja nie podlega zwrotowi. Zwrot karty magnetycznej skutkuje zwrotem kaucji.
 5. Użytkownicy mają do wyboru następujące rodzaje Karnetów:
  1. Karnet 8 lub 12 wejść, ważny 3 miesiące;
  2. Karnet GYM, ważny w zależności od wyboru Użytkownika 1 bądź 2 miesiące, uprawniający do nielimitowanego korzystania z siłowni;
  3. Karnet OPEN, ważny w zależności od wyboru Użytkownika 1, 2 bądź 3 miesiące, uprawniający do nielimitowanego korzystania z siłowni, sauny suchej i basenu.
  4. Karnet – TRENING PERSONALNY, uprawniający w zależności od wyboru Użytkownika do skorzystania z 4, 8 lub treningów.
 6. Karnety, o których mowa w pkt I.5 niniejszego Regulaminu, są karnetami imiennymi, wystawianymi na skonkretyzowany okres i uprawniającymi do wstępu na siłownię tylko
  w okresie jego ważności, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości. Nie korzystanie przez Użytkownika z siłowni w okresie ważności karnetu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu przez Ośrodek całości lub części należności za wykupiony karnet.
 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z siłowni jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Wykupienie karnetu bądź jednorazowego biletu wstępu jest równoznaczne z jego akceptacją.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

 1. Przed wejściem na siłownię Użytkownik obowiązany jest zgłosić się do recepcji, gdzie na czas ćwiczeń należy pozostawić karnet bądź wykupić jednorazowy bilet wstępu.
 2. Przed wykupieniem karnetu, Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia oraz poinformować instruktora (trenera) o stanie zdrowia (stwierdzonych chorobach, dolegliwościach i przeciwskazaniach).
 3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 4. Użytkownik obowiązany jest wykonywać ćwiczenia zgodnie z wskazówkami nadzorującego lub prowadzącego zajęcia, z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym osobom korzystającym z siłowni oraz poszanowania wyposażenia i sprzętu siłowni.
 5. Użytkownik jest obowiązany dostosować ćwiczenia do własnych możliwości fizycznych
  oraz stanu zdrowia. W tym celu przed rozpoczęciem korzystania z siłowni Użytkownik powinien skonsultować zakres ćwiczeń z instruktorem (trenerem). Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkody na osobie lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z indywidualnego stanu zdrowia Użytkownika, będące konsekwencją okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, tj. będące konsekwencją zatajenia informacji o stanie zdrowia lub konsekwencją wykonywania ćwiczeń bez konsultacji albo wbrew zaleceniom instruktora (trenera).
 6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora (trenera) lub innego personelu siłowni.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń oraz wyposażenia Ośrodka będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu oraz wskazówek personelu siłowni.
 8. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, jak również bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor (trener).
 9. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić instruktora (trenera) o każdym wypadku, urazie bądź kontuzji własnej i innych, jak również o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach.
 10. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 11. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 12. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
 13. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Należy również dokładnie zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć instruktor (trener) powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 14. Zabrania się korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych.
 15. Grupy zorganizowane, organizacje bądź instytucje mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy z Operatorem Ośrodka.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ MAŁOLETNICH

 

 1. Osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat, zwana dalej „Małoletnim”, może korzystać z siłowni, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, złożoną na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń siłowni przez Małoletniego podpisuje własnoręcznie jej opiekun prawny – osobiście w recepcji Ośrodka, dokumentując jednocześnie wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za Małoletniego, jego uczestnictwo w zajęciach oraz ich następstwa
 3. Małoletni zobowiązany jest stosować się do zaleceń instruktora (trenera) oraz wykonywać ćwiczenia i korzystać ze sprzętu dostosowanego do swojego wieku, swoich możliwości i rozwoju fizycznego.
 4. W przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, personel siłowni jest uprawniony zwrócić uwagę Małoletniemu. Jeśli mimo wcześniejszego upomnienia, Małoletni nie wykonuje ćwiczeń w sposób prawidłowy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakazania małoletniemu ćwiczeń na danym urządzeniu bądź nakazać Małoletniemu przerwanie korzystania z siłowni.
 5. Osoby małoletnie zobowiązane są do przestrzegania wszystkich pozostałych zasad niniejszego Regulaminu.
 6. Zasady zachowywania się w siłowni:
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania się na terenie siłowni w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym osobom korzystającym z siłowni. Zabrania się
  w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do używania w trakcie ćwiczeń ręcznika w celu zapewnienia higieny oraz utrzymania w czystości urządzeń i wyposażenia siłowni.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych odpowiedniej odzieży sportowej oraz czystego, zmiennego obuwia sportowego.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz torby w szatni. Nie należy w nich przechowywać pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów.
 11. Po zakończeniu ćwiczeń, Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu bądź zaleceń instruktora (trenera), może spowodować czasowy bądź stały zakaz wstępu na siłownię. W takim przypadku Użytkownikowi, posiadającemu w okresie czasowego bądź stałego zakazu wstępu ważny karnet, przysługuje prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości niewykorzystanego karnetu.

  Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub ustnie w recepcji Ośrodka, bezpośrednio do instruktora siłowni, listem tradycyjnym pod adres wskazany w danych kontaktowych na stronie internetowej Ośrodka bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: basen@kolna.pl.

REGULAMIN KURSU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Dzieci oraz młodzież do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 2. Przy wejściu na basen obowiązkowe jest okazanie karnetu. Następnie dokonywana jest weryfikacja: godziny wejścia i osoby instruktora.
 3. Uczestnikom zajęć wydawane są zegarki z ustawionym czasem niezbędnym na przygotowanie się do zajęć, udział w zajęciach oraz wyjście po zajęciach wynoszącym 65 min. (5 minut na rozebranie, 45 minut lekcja, 15 minut na suszenie i ubranie). Po upływie tego czasu przebywanie na terenie basenu wiąże się z dodatkową odpłatnością, Opłata naliczana jest minutowo według cennika.
 4. Rodzicom/opiekunom wydawane są zegarki z ustawionym czasem niezbędnym na odprowadzenie dziecka/podopiecznego do szatni basenowej wynoszący 10 minut.
  W przypadku odprowadzania do szatni dwu lub więcej dzieci/podopiecznych ustawiony czas niezbędny na odprowadzenie dzieci/podopiecznych do szatni basenowej wynosił będzie 20 minut. Po upływie tego czasu przebywanie na terenie basenu wiąże się z dodatkową odpłatnością, Opłata naliczana jest minutowo według cennika.
 5. Rodzicom/opiekunom wydawane są zegarki z ustawionym czasem niezbędnym na odebranie dziecka/podopiecznego z szatni basenowej (15 minut). Po upływie tego czasu przebywanie na terenie basenu wiąże się z dodatkową odpłatnością, Opłata naliczana jest minutowo według cennika.
 6. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko/podopiecznego na zajęcia zamierzający wchodzić na halę basenową musi wykupić bilet wstępu według cennika.
 7. Rodzic/opiekun jeśli nie korzysta z basenu ma obowiązek przed odprowadzeniem/odebraniem dziecka przebrać obuwie przed kasami lub kupić jednorazowe ochraniacze na obuwie w kasie recepcji.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szatniach odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.
 9. Zajęcia odbywają się punktualnie według harmonogramu.
 10. Instruktor odbiera uczestników zajęć w przejściu z szatni na basen w godzinie rozpoczęcia zajęć.
 11. W przypadku spóźnienia się na zajęcia uczestnik zajęć może zostać wpuszczone na basen, o ile spóźnienie nie jest dłuższe niż 15 min. W takim przypadku spóźnionego uczestnika zajęć odbiera instruktor z szatni basenowej. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 12 spóźnionego uczestnika zajęć odprowadza do szatni rodzic/opiekun. Rodzic/opiekun może wejść w takim przypadku z uczestnikiem zajęć na basen jedynie odpłatnie po wykupieniu biletu wstępu według cennika.
Translate »