TOR KAJAKOWY, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, HOTEL KOLNA***

KOLNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Klub Kajakowy z siedzibą w Krakowie, 30-381 Kraków, ul. Kolna 2.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów na usługi świadczone przez administratora oraz dochodzenia związanych z tym roszczeń lub rozpatrywania składanych reklamacji, a za Pani/Pana zgodą w celu: kontaktu oraz przesyłania powiadomień o aktualnościach w formie newslettera, w tym przesyłania informacji marketingowychi promocyjnych(dotyczących produktów i usług administratora).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
  z zawarciem umowy na świadczone przez administratora usługi;
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f)RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora (pracownikom lub współpracownikom), podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rachunkowe, podatkowe, informatyczne, serwisom pośredniczącym w sprzedaży usług administratora lub pośredniczącym w płatnościach, a także sądom i organom administracji lub władzy publicznej, którym administrator ma obowiązek udostępniać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów zawartych
  z administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających (to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidziany w prawie polskim), przez czas określony w przepisach nakładających na administratura obowiązki prawne, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda przez okres obowiązywania zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
  – z zastrzeżeniem sytuacji, gdy z uwagi na obowiązujące przepisy prawne administrator zobowiązany jest do dalszego przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: marketing@kolna.pl, biuro@kolna.pl.

Polityka prywatności

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem z możliwości nabywania online biletów na usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” są przetwarzane przez:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.
2. Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
2) w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
3) jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Ośrodka informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Klub danych osobowych może uniemożliwić realizacje złożonych zamówień.
4. Powierzając Klubowi swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Klub zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Klub dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) proporcjonalne, dokładne i aktualne,
4) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
5) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
6) bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
2. Klient dla swojego bezpieczeństwa, powinien:
1) wylogowywać ze strony internetowej www.kolna.pl po zakończonej każdej sesji. Wylogowanie ze strony internetowej nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
2) zachować login i hasło do konta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
3) korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dysk w poszukiwaniu wirusów;
4) korzystać ze strony internetowej www.kolna.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów lub innych urządzeń, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane przez Klienta;
5) w przypadku korzystania ze strony internetowej www.kolna.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, dbać, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba, która będzie korzystała z tego komputera.

 

III. Informacje techniczne

1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.kolna.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania strony internetowej, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie musi np. każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych przez Klub, co umożliwia rozwój strony internetowej www.kolna.pl zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Klienta i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania ze strony internetowej www.kolna.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze strony internetowej, jej opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
4. Strona internetowa www.kolna.pl wykorzystuje następujące pliki cookie:
1) pliki niezbędne do działania strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze strony internetowej jest niemożliwe;
2) pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach strony internetowej www.kolna.pl Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
3) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez stronę internetową www.kolna.pl informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Strony;
4) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła,;
5) pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Klub lub współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

6) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient ze Sklepem internetowym.
5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania ze strony internetowej www.kolna.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.kolna.pl
6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
8. Dane osobowe Kontrahenta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

IV. Postanowienia końcowe W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.kolna.pl

Translate »