RAFTING, TRENINGI, TOR KAJAKOWY

KOLNA

REGULAMINY

Organizatorem zawodów kajakowych odbywających się na terenie toru kajakarstwa górskiego w Krakowie, przy ul. Kolnej 2 jest Krakowski Klub Kajakowy.

Zgłoszenia do udziału w poszczególnych zawodach są przyjmowane przez Biuro Krakowskiego Klubu Kajakowego, na zasadach określonych w regulaminie/komunikacie danej imprezy. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych (zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji zdjęć i pola ich eksploatacji).

 

REGULAMIN RAFTINGU

 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 

 1. Rafting rozpocząć można po wcześniejszym uiszczeniu należnej opłaty i zameldowaniu swojej obecności.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia spływu jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnicy raftingu powinni posiadać odpowiedni strój na zmianę (spodenki, podkoszulek, kurtka przeciw deszczowa, sandały). Organizator zapewnia specjalistyczny sprzęt taki jak: kask, kapok, pagaj a w okresie zimowym piankę.
 4. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie recepcji. Krakowski Klub Kajakowy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione poza szatnią.
 5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w spływie raftingowym.

 

OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 

 1. Uczestnicy raftingu biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie raftingu.
 3. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem raftingu zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa poprzez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje stosowne oświadczenie.
 4. W raftingu nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W raftingu nie mogą brać udziału kobiety w ciąży.
 6. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności sprzętu lub oporządzenia należy zwrócić się do instruktora prowadzącego.
 7. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania sprzętu.
 8. W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 9. Osoby nie stosujące się do regulaminu, oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast wykluczone z dalszego udziału w spływie bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 10. Uczestnik raftingu zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w spływie pontonowym w którym uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
 11. Instruktorzy oraz ratownicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 12. Uwagi i sugestie należy kierować do kierownika raftingu telefonicznie, mailem lub osobiście.
 13. Uczestnictwo w raftingu jest zgodą na wyżej wymienione punkty.

 

 

REGULAMIN TORU KAJAKARSTWA GÓRSKIEGO

Tor Kajakarstwa Górskiego jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) w Krakowie. Operatorem sportowym toru jest Krakowski Klub Kajakowy (KKK).

I

 1. Tor Kajakarstwa Górskiego /TKG/ jest całorocznym obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do organizowania imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
 2. Teren TKG może być wykorzystywany również do organizowania doraźnych imprez i działań o innym charakterze.
 3. TKG jest czynny we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 08.00 do 20.00. Poza wskazanym czasem przebywanie na terenie TKG osób nieupoważnionych jest zabronione.
 4. Z toru mogą korzystać zawodnicy KKK, grupy sportowe i rekreacyjne oraz osoby indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem.

II

 1. Na torze kajakowym w tym samym czasie może przebywać grupa do 30 osób.
 2. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej jednego instruktora na 10 osób.
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z toru kajakowego wyłącznie pod opieką uprawnionego trenera lub instruktora.
 4. Osoby korzystające z toru kajakowego zobowiązane są do posiadania stroju sportowego, kamizelki asekuracyjnej i kasku ochronnego.
 5. Zabrania się skoków do wody, pływania wpław oraz nurkowania w niecce toru kajakowego.
 6. Zabrania się przesuwania bramek kajakowych i figur wodnych bez uzgodnienia z Operatorem.
 7. Osoby korzystające z toru kajakowego muszą mieć świadomość posiadanych umiejętności i istniejących zagrożeń na „górskiej wodzie”.

III

Zabrania się na terenie TKG:

 1. Wnoszenia broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą zostać użyte jako broń oraz sztucznych rac, petard i świec dymnych.
 2. Wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia.
 3. Wnoszenia przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału.
 4. Wnoszenia i stosowania urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
 5. Wnoszenia wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych.
 6. Stosowania wulgarnych określeń i zachowań mających na celu obrazę i naruszenie godności osobistej w szczególności z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych.
 7. Przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nie upoważnionych.
 1. Stwarzania sytuacji mogących zagrażać zdrowiu i życiu.
 2. Umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach, ogrodzeniach napisów, plakatów lub ogłoszeń.
 3. Załatwiana potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 4. Sprzedaży towarów i zbiórek pieniężnych bez zezwolenia Administratora lub Operatora.
 5. Wjazdu na teren TKG wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych bez zgody Administratora lub Operatora – zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz wjazdu na teren parkingu KKK.
 6. Wyprowadzania na teren TKG oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie zwierząt domowych bez odpowiedniego zabezpieczenia w postaci smyczy i kagańca. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za zachowanie nakazanych środków bezpieczeństwa oraz jest zobowiązany do usunięcia pozostawionych przez nie nieczystości.

IV

 1. Osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów zobowiązane są stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora imprezy oraz korzystać z urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Za przedmioty wartościowe pozostawione na obiektach i terenie TKG Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będę usuwane z terenu TKG bez prawa zwrotu kosztów opłat.
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia TKG ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

V

 1. Wszyscy korzystający z toru przebywający na jego terenie zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, a także Regulaminu Osób Korzystających z Infrastruktury KKK.
 2. Administrator i Operator Sportowy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminów o których mowa w pkt. V/1.

 

REGULAMIN OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I TERENÓW
KRAKOWSKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO

Infrastruktura sportowa i teren Krakowskiego Klubu Kajakowego administrowane są przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS), a jego Operatorem sportowym jest Krakowski Klub Kajakowy (KKK).

 1. Do infrastruktury sportowej KKK należą: małe boisko piłkarskie, dwa boiska do siatkówki plażowej, mini tenis stołowy, plaża z wypożyczalnią sprzętu pływającego, asfaltowa jezdnia wokół toru kajakowego, tor kajakowy, plac zabaw oraz tereny zielone.
 2. Infrastruktura sportowa KKK dostępna jest dla korzystających we wszystkie dni tygodnia.
 3. Z infrastruktury sportowej KKK mogą korzystać:

– grupy posiadające umowy na sezonowe lub jednorazowe korzystanie z obiektów KKK,

– osoby lub grupy chcące korzystać z obiektów KKK sportowo lub rekreacyjnie.

 1. Osoby i grupy chcące korzystać z infrastruktury KKK muszą wcześniej uzgodnić z Operatorem czas korzystania oraz dokonać odpowiedniej opłaty, zgodnie z ustalonym cennikiem lub uzyskać zgodę Operatora na korzystanie bezpłatne.
 2. Grupy korzystające z infrastruktury KKK zobowiązane są do zapewnienia 1 opiekuna na max. 15 osób.
 3. Jezdnia przy torze kajakowym jest drogą z której korzystają osoby piesze i osoby poruszające się na sprzęcie sportowo-jezdnym. Na jezdni obowiązuje ruch okrężny, odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara, według oznaczeń drogowych.
 4. Szczególną ostrożność należy zachować przy wjeździe i wyjeździe z wału wiślanego, gdzie obowiązuje ruch prawostronny.
 5. Rowerzyści, wrotkarze, rolkarze i desko-rolkarze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do posiadania kasków ochronnych.
 6. Zabrania się:

– korzystania ze sprzętu jezdnego poza jezdnią,

– wchodzenia do wody w niecce toru kajakowego i pływania wpław w starorzeczu Wisły,

– rozpalania ognisk i grillowania poza terenem wyznaczonym przez Operatora i bez jego zgody (obowiązuje cennik),

– spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi,

– zaśmiecania terenu i niszczenia urządzeń infrastruktury KKK pod odpowiedzialnością materialną,

– wyprowadzania zwierząt domowych bez odpowiedniego zabezpieczenia w postaci smyczy i kagańca. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za zachowanie nakazanych środków bezpieczeństwa oraz jest zobowiązany do usunięcia pozostawionych przez nie nieczystości.

 

 1. Wszyscy korzystający z infrastruktury oraz przebywający na terenie KKK zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Toru Kajakarstwa Górskiego.
 2. Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone sobie i osobom trzecim powstałe na skutek nie stosowania się do przepisów regulaminów o których mowa w pkt.13.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
KRAKOWSKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO

 

Operatorem placu zabaw jest Krakowski Klub Kajakowy.

 1. Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
 2. Z urządzeń zabawowych powinny korzystać dzieci pod opieką osób dorosłych.
 3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Korzystanie z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny tej kwestii winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 4. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach trzecich lub mieniu.
 6. Zabrania się na terenie placu zabaw:

– picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych używek,

–  niszczenia roślinności, urządzeń placu zabaw i zaśmiecania terenu,

– wprowadzania psów,

– jazdy na rowerze, rolkach i innych pojazdach oraz gry w piłkę,

– wyprowadzania zwierząt domowych bez odpowiedniego zabezpieczenia w postaci smyczy i kagańca. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za zachowanie nakazanych środków bezpieczeństwa oraz jest zobowiązany do usunięcia pozostawionych przez nie nieczystości.

 

 1. Krakowski Klub Kajakowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z placu zabaw.
 2. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają przed Operatorem za ewentualne wyrządzone szkody.

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

Translate »