NOCLEGI, KONFERENCJE, RESTAURACJA, HOTEL KOLNA***

KOLNA

Regulamin

REGULAMIN HOTELU KOLNA***

W trosce o bezpieczny, spokojny oraz pełen przyjemności pobyt naszych Gości w hotelu Dyrekcja Hotelu Kolna prosi o przestrzeganie poniższego regulaminu

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Hotelu Kolna
(zwanego dalej hotelem) i stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej –
w przypadku zawarcia umowy w hotelu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę
zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.

§ 2.

DOBA HOTELOWA

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
4. Jeśli Gość nie opuści pokoju i nie zabierze z niego swoich rzeczy do godziny 12.00 w dniu, w którym kończy się jego doba
hotelowa, i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 poniżej, Hotel naliczy opłatę za kolejną dobę
wynajmu pokoju według cen pełnych.
5. Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, powinien zostać zgłoszony przez Gościa do recepcji
najpóźniej w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju do godziny 10.00. Hotel uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w
miarę posiadanych możliwości oraz po dokonaniu pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3.

MELDUNEK

1. Gość hotelu, przed rozpoczęciem najmu pokoju, zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.
2. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik recepcji ma obowiązek odmówić
wydania klucza do pokoju.
3. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią i podpisanie karty meldunkowej
4. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.
5. Gość nie może udostępniać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił on należną opłatę.
6. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając
szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w
hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój oraz pracę hotelu.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 4.

OBOWIĄZKI HOTELU

Hotel ma obowiązek zapewnić:
1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
2) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
3) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy
wyrazi takie życzenie.
4) sprawną pod względem technicznym usługę.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie
określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie
po jej stwierdzeniu.
2. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług jest ograniczona
względem jednego Gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczony mu pokój, liczonej za jedną dobę. Jednakże
odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.
2
3. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności
kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w
stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

§ 6.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
3. Każdorazowo gość opuszczając pokój powinien pozostawić zamknięte okno oraz drzwi wejściowe.
4. Gość nie może dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian – poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie
naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania oraz pod warunkiem przywrócenia pokoju do jego wyglądu w
zakresie posadowienia mebli i wyposażenia, jakie Gość zastał w dniu przyjazdu.
5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i
urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób jak również wyrządzone przez ich
podopiecznych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Osoby naruszające
powyższą zasadę ponoszą wobec hotelu odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana
do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za
ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.

§ 7.

ZASADY KORZYSTANIA Z HOTELOWEJ RESTAURACJI

1. Korzystanie z hotelowej restauracji jest możliwe w godzinach od 7.00 do 21.00.
2. Goście korzystający z hotelowej restauracji winni spożywać zamówione posiłki na terenie restauracji – ze względu na zasady
bezpieczeństwa i higieny zakazuje się wynoszenia i spożywania posiłków w pokojach.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za powikłania zdrowotne w konsekwencji zamawiania potraw spoza hotelu, przy
jednoczesnym korzystaniu z usług hotelowej restauracji.
4. Goście na terenie hotelowej restauracji mogą spożywać posiłki i napoje zamówione bezpośrednio w hotelowej restauracji.
5. Reklamacje dotyczące potraw uwzględniane będą wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszone zostaną podczas konsumpcji, a nie po jej
zakończeniu.
6. Zabrania się rejestrowania w dowolnej formie (audio-video, wykonywanie zdjęć), za pomocą dowolnych urządzeń pobytu w
restauracji bez zgody Hotelu wyrażonej na piśmie. W przypadku niedostosowania się do tego zapisu zostaną wyciągnięte
konsekwencje na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz zapisy związane z naruszeniem dobrego
imienia hotelowej restauracji.
7. Na terenie kawiarni hotelowej znajduje się wykaz składników oraz alergenów obecnych w produktach, z których przygotowywane
są posiłki.
8. W przypadku ogłoszenia na terenie kraju lub miejscowości, w której znajduje się Hotel stanu epidemii, Goście korzystający z
Hotelu zobowiązani się do ścisłego stosowania się do zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym m.in. do:
– stosowania środków ochrony osobistej zgodnych z obowiązującymi w czasie epidemii przepisami prawa,
– dezynfekcji rąk przy wejściu do hotelowej restauracji,
– stosowania się do zasad związanych ze sposobem wydawania posiłków,
– stosowania się do zasady zakazu używania na terenie restauracji hotelowej, w czasie od otrzymania posiłku do jego zakończenia,
urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów itd.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest do wglądu w:
– recepcji Hotelu,
– w każdym pokoju hotelowym oraz:
– na stronie internetowej Hotelu, adres strony www.kolna.pl

REGULAMIN HOTELU KOLNA

Translate »