TOR KAJAKOWY, HOTEL, OSIR

KOLNA

Aktualności
02.12.2021

1. Puchar Polski w Slalomie „KRAKOWSKIE SLALOMY”

Krakowski Klub Kajakowy zaprasza na 1. Puchar Polski w Slalomie „KRAKOWSKIE SLALOMY” – 1 i 2 kwalifikacja do reprezentacji Polski seniorów, U-23 i juniorów


Wyniki / Results

Krakowskie Slalomy 2021 OPEN/ Krakow Slaloms 2021 OPEN

Krakowskie Slalomy 2021 OPEN

Sobota / Saturday

C1W

C1WOMEN Heats 1

C1WOMEN FINAL A

C1WOMEN FINAL B

C1M

C1MEN Heats 1

C1MEN FINAL A

C1MEN FINAL B

K1M

K1MEN Heats 1

K1MEN FINAL A

K1MEN FINAL B

K1W

K1WOMEN Heats 1

K1WOMEN FINAL A

K1WOMEN FINAL B

Niedziela / Sunday

C1W

C1WOMEN Heats 1

C1WOMEN FINAL A

C1WOMEN FINAL B

C1M

C1MEN Heats 1

C1MEN FINAL A

C1MEN FINAL B

K1W

K1MEN Heats 1

K1MEN FINAL A

K1MEN FINAL B

K1W

K1WOMEN Heats 1

K1WOMEN FINAL A

K1WOMEN FINAL B

 

1.ORGANIZATOR, MIEJSCE I TERMIN:
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Kajakowy (KKK Kraków). Zawody odbędą się na torze
slalomowym „KOLNA” w Krakowie, ul. Kolna 2, w dniach 17-18.04.2021r.

 

2. KONKURENCJE:
a) K-1, C-1 – slalom indywidualny mężczyzn (Polska i International) ,
b) K-1, C-1 – slalom indywidualny kobiet (Polska i International),

 

3. RAMOWY PROGRAM, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zawody rozegrane będą w ciągu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu następującej kolejności
konkurencji:
I dzień – 17.04.2021r.
– I Przejazd (Heat I): C-1K, C-1M, K-1M, K-1K Polska i International (interwał 60 sek.),
– Finał A: C-1K, C-1M, K-1M, K-1K, (interwał 90 sek.) Polska i International oraz
– Finał B: C-1K, C-1M, K-1M, K-1K Open (interwał 60 sek.);
II dzień – 18.04.2021r
– I Przejazd (Heat I): C-1K, C-1M, K-1M, K-1K Polska i International (interwał 60 sek.),
– Finał A: C-1K, C-1M, K-1M, K-1K (interwał 90 sek.) Polska i International oraz
– Finał B: C-1K, C-1M, K-1M, K-1K Open (interwał 60 sek.);
Do finałów „A” w każdej konkurencji Polska i International kwalifikuje się 10 osad z I Przejazdu (Heat
I). Jeżeli w I Przejeździe (Heat I) wystartuje 10, lub mniej osad, to wszystkie kwalifikują się do finału „A”.
Warunkiem startu w finale jest ukończenie przejazdu I przejazdu (Heat I).
Wszystkie przejazdy będą nagrywane , będzie prowadzona wideo weryfikacja, a zawody będą transmitowane
online na profilu FB Krakowskiego Klubu Kajakowego 
O kolejności miejsc w zawodach decyduje wynik wyścigu finałowego, przy czym zawody
rozgrywane są jako oddzielne regaty każdego dnia.
O wyniku końcowym w zawodach 1. Puchar Polski w Slalomie „KRAKOWSKIE SLALOMY”
w poszczególnych konkurencjach, decydować będzie suma punktów za miejsca zajęte w finałach
„A” regat w sobotę i w niedzielę w klasyfikacji Open (bez podziału na Polska i International ),
wg punktacji olimpijskiej (za miejsca 1-8).
W przypadku równej liczby punktów, o kolejności decyduje pozycja wywalczona przez
zawodnika w drugim dniu regat (niedziela, 18.04)

 

 

4. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach w kategorii Polska kobiet i mężczyzn mają zawodnicy
urodzeni w roku 2006 i starsi (junior młodszy, junior, senior) legitymujący się ważną licencją
zawodniczą PZKaj, posiadający aktualne badania lekarskie z orzeczeniem o zdolności do uprawiania
sportu (kajakarstwa), posiadający kartę pływacką lub odpowiedni wpis w licencji. Prawo startu
w zawodach w kategorii International kobiet i mężczyzn mają zawodnicy urodzeni w roku 2006
i starsi (junior młodszy, junior, senior) nie posiadający licencji Polskiego Związku Kajakowego,
a przynależący do macierzystej Federacji Kajakowej, zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji
Kajakowej (ICF), posiadający aktualne badania lekarskie z orzeczeniem o zdolności do uprawiania
sportu (kajakarstwa), posiadający odpowiedni wpis w licencji wydanej przez ich macierzystą
federację.
Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji. Zawodnik musi zgłosić się na starcie na
5 minut przed wyznaczonym dla niego czasem startu.
Używany przez zawodników sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie
Slalomu Kajakowego PZKaj i ICF.
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu
Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask
ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
Podczas trwania zawodów – na mecie slalomu, po zakończonym przez zawodnika przejeździe,
będzie prowadzona kontrola sprzętu. Wskazany przez sędziego kontrolera łodzi zawodnik, musi
się zgłosić do kontroli, a niespełnienie wymogów regulaminowych lub nie zgłoszenie się do
kontroli karane będzie dyskwalifikacją.

 

5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne zawodników należy wysyłać na adres biuro@kolna.pl w tytule wpisując
„Krakowskie Slalomy 2021”. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 12.04.2021 (do
godziny 23:59).

 

6. MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA:
Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się w budynku Krakowskiego
Klubu Kajakowego, ul. Kolna 2, w dniu 13.04.2021 (wtorek) o godz. 14:30.

 

7. TRASA SLALOMU, ODPRAWY:
Trasa slalomu zostanie ustawiona zgodnie z regulaminem PZKaj. Opis i mapka trasy zostanie
przedstawiona kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej z sędzią głównym
w dniu 16.04.2021 o godz. 18:00, w budynku Krakowskiego Klubu Kajakowego, ul. Kolna 2.
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 17.04.2021 o godz. 8:30, nad torem lub w sali
konferencyjnej KKK Kraków.

 

8. OPŁATY:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (Polska) z listy zbiorczej w slalomie – 140,00 zł;
każde dodatkowe zgłoszenie zawodnika w innej konkurencji 70,00 zł
Za każdego zgłoszonego zawodnika (International) z listy zbiorczej w slalomie – 50,00 EUR (Dwa
dni zawodów 4 starty):
każde dodatkowe zgłoszenie zawodnika w innej konkurencji 25,00 EUR
Dogłoszenie zawodnika na Odprawie Kierowników 200,00 zł/ 60,00 EUR

Wadium za złożony protest w czasie zawodów: 500,00 zł / 100 EUR.
Kaucja zwrotna za pobrane numery startowe: 200,00 zł / 50 EUR
Opłatę startową należy uiścić na konto KRAKOWSKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków
Nr konta 86 8589 0006 0000 0027 6623 0001
w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2021 – zgodnie z terminem zgłoszeń
W tytule opłaty należy wpisać „1. Puchar Polski w Slalomie KRAKOWSKIE SLALOMY” oraz
nazwę klubu. Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu
do uczestnictwa w zawodach.

 

9. NAGRODY:
W konkurencjach indywidualnych za 1, 2, 3 miejsce open (bez podziału na Polska i International) –
okolicznościowe puchary.
Podczas ceremonii dekoracji, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy.

 

10. KWALIFIKACJE DO REPREZENTACJI:
Podczas zawodów 1. Puchar Polski w Slalomie „KRAKOWSKIE SLALOMY”, rozegrane zostaną
1 i 2 kwalifikacja do reprezentacji Polski seniorów, U-23 i juniorów w slalomie kajakowym na rok
2021.
Kwalifikacje zostaną rozegrane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 23/2020/Z
z dnia 22 grudnia 2020r. regulaminem, zapisanym w nast. dokumentach:
– Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów i U-23 w slalomie kajakowym na sezon 2021,
– Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie kajakowym na sezon 2021.
Oba dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej:
https://pzkaj.pl/dane/2020/2021_Zasady_kwalifikacji_Reprezentacji_Polski_Seniorow_U23_Slalom.
pdf
https://pzkaj.pl/dane/2020/2021_Zasady_kwalifikacji_do_ReprezentacjiPolski_Juniorow_Slalom.pdf
Uwaga: Przejazdy kwalifikacyjne do reprezentacji Polski na rok 2021 będą nagrywane.

 

11. UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają
i pokrywają we własnym zakresie. Organizator służy pomocą w organizacji zakwaterowania
i wyżywienia. W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Magdaleną Ziębą, pod adresem
mailowym: hotel@kolna.pl
Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią a mogą mieć miejsce
w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty aktualnego Regulaminu
Slalomu Kajakowego PZKaj.

 

INFORMACJE ORGANIZATORA:
Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 546) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512) lub innych
przepisów obowiązujących w terminie rozgrywania zawodów.
I. Punkty dezynfekcji
Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie
oznaczonym miejscu w punktach:
– przy wejściu na teren zawodów;- przy punkcie informacji;
– przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;
– przy dekoracji.
Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji,
z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.
II. Wejście do strefy zawodów
Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: Tor Kajakowy „Kolna” wyznaczony
ogrodzeniem. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 546) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512), osobami
upoważnionymi do wejścia do strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa
zawodów oraz sędziowie.
Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.
III. Biuro Zawodów
W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba.
Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
W pomieszczeniu informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.
IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników
Strefa zawodów jest dostępna tylko dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora
samochodów klubowych prowadzonych przez trenerów. Każdy Klub musi przesłać na adres
biuro@kolna.pl listę zawodników zgłoszonych do zawodów z uwzględnieniem opiekuna dla
zawodników niepełnoletnich.
W strefie zawodów organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do zaparkowania pojazdów oraz
bezpiecznego składowania sprzętu.
Zawodnicy pod opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i wyposażeniem, wchodzą grupą według
harmonogramu startów, wejściem, gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem liczby osób
przebywających w strefie zawodów.
Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się do wyznaczonej strefy dla klubów.
V. Strefy dla klubów
W strefie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz
z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone
jest rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego klubu
z uwzględnieniem liczby zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub.
Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji,
z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.
VI. Obsługa medyczna
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.
VII. Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Podczas
odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do
przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą.

VIII. Dekoracje
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje
odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na
dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą.
IX. Strefa dla prasy
Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie
dekoracji.
Wytyczne odnośnie Bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od
zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, w związku z trwającym stanem epidemii.

Translate »