TOR KAJAKOWY, HOTEL, OSIR

KOLNA

Aktualności
14.07.2020

Krakowskie Slalomy 2020Listy Startowe [kształt list może ulec zmianie po odprawie kierowników ekip]

C1MEN

C1MENMLODZICY

C1WOMENC2MIX

C2MIXMLODZICY

K1KOBIET

K1KOBIETMLODZICZKI

K1MEN

K1MENMLODZICY

LOTTO Puchar Polski I/2020 – Regaty Kontrolne w Slalomie Kajakowym / Krakowskie Slalomy / Liga Młodzików I/2020 – Kraków, Tor Kolna, 20.06.2020

1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Tor kajakowy „KOLNA” – Kraków, 20.06.2020r.

2. ORGANIZATOR:
Organizatorem zawodów LOTTO Puchar Polski I/2020 – Regaty Kontrolne w Slalomie Kajakowym,
na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj), jest Krakowski Klub Kajakowy (KKK Kraków).
Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

3. ZGŁOSZENIA:
ZGŁOSZENIA IMIENNE NALEŻY DOKONAĆ W TERMINIE DO 18.06.2020 R. DO GODZ. 24:00, WYŁĄCZNIE POPRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY, KTÓRY ZOSTANIE URUCHOMIONY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZKAJ. POD ADRESEM HTTP://PZKAJ.DOMTEL-SPORT.PL/
UWAGA: ZAWODNIKÓW GRUP SZKOLENIA CENTRALNEGO KADRY NARODOWEJ, ZGŁASZAJĄ DO REGAT MACIERZYSTE KLUBY.

4. FORMAT ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Sobota:
8:00 – odprawa techniczna Kierowników Ekip (Namiot Grillowy)
8:30 – odprawa sędziów (Namiot Sędziowski Nad Torem)
9:00-9:30 – wydawanie numerów startowych (Namiot Grillowy)
10:00 -12:00 – start do konkurencji Open: C-1M, K-1W, K1-M, C-1W – I przejazd
12:00-12:30 – przerwa techniczna
12:30-14:00 – start do konkurencji Open: C-1M, K-1W, K1-M, C-1W – II przejazd
15:00-17:00 – start Ligi Młodzików I i II przejazd w konkurencjach C-1M, K-1W, K1-M, C-1W
– Starty w lidze młodzików odbędą się na zmodyfikowanej trasie
– Dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów – do 30 minut po ostatnim przejeździe
– Obowiązują aktualne przepisy i regulamin slalomu kajakowego na sezon 2020

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający licencję PZKaj – zgłoszeni do Polskiego
Związku Kajakowego, posiadający ważne badania lekarskie.

7. KATEGORIE:
Indywidualne:
Open: C-1M, K-1W, K1-M, C-1W,
Młodzicy: C-1M, K-1W, K1-M, C-1W,

6. ZASADY PUNKTACJI:8. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
– Komisja Sędziowska zostanie powołana przez PZKaj,
– Odprawa komisji sędziowskiej odbędzie 20.06.2020 o godz. 8:30 w namiocie sędziowskim nad Torem Kolna,
– Odprawa kierowników ekip odbędzie się w sobotę 20.06.2020 o godzinie 8:00 w namiocie grillowym.


9. OPŁATY:
Opłata za zgłoszenie osady do zawodów wynosi:
– Opłata za jedną osadę za zawody: 30 zł – młodzicy, 60zł – seniorzy i juniorzy

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego
nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 18.06.2020 r.
W tytule opłaty należy wpisać „I PP–Regaty Kontrolne w Slalomie”. Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach.
Uwaga: opłaty startowe za udział w regatach zawodników grup szkolenia centralnego kadry narodowej, wnoszone są przez macierzyste kluby.
– depozyt za numery startowe wynosi 100 zł,
– wadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100 zł.

INFORMACJE ORGANIZATORA:

I. Punkty dezynfekcji
Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym miejscu w punktach:
– przy wejściu na teren zawodów;
– przy punkcie informacji;
– przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;
– przy dekoracji.
– Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów

II. Wejście do strefy zawodów
Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: Tor Kajakowy Kolna wyznaczony ogrodzeniem. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964), osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie.
Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.

III. Biuro Zawodów
W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba. Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.

IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników
Strefa zawodów jest dostępna tylko dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora samochodów klubowych prowadzonych przez trenerów. Każdy Klub musi przesłać, na adres biuro@kolna.pl, listę zawodników zgłoszonych do zawodów z uwzględnieniem opiekuna dla zawodników niepełnoletnich.
W wiosce zawodniczej organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do zaparkowania pojazdów oraz bezpiecznego składowania sprzętu.
Zawodnicy pod opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i wyposażeniem, wchodzą grupą według harmonogramu startów, wejściem, gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem liczby osób przebywających w strefie zawodów.
Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się do wyznaczonej strefy dla klubów.

V. Strefy dla klubów
W strefie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz
z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone jest rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego klubu z uwzględnieniem liczby zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub. Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.

VI. Obsługa medyczna
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.

VII. Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się namiocie Grillowym (obok schodów prowadzących na tor). Podczas odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą.

VIII. Dekoracje
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą.

IX. Strefa dla prasy
Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie dekoracji.

Translate »