logo

Poniedziałek, 21 Maj 2018

english flag german-flag


Regulamin korzystania z siłowni

Regulamin korzystania z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” (zwanym dalej „Ośrodkiem”)

 1. I.Postanowienia Ogólne:
 2. Wstęp na siłownię dozwolony jest w godzinach jej otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, dostępnej na stronie internetowej Ośrodka, w obecności instruktora (trenera) upoważnionego do nadzorowanie zajęć.
 3. Trening na siłowni może się odbyć wyłącznie pod nadzorem instruktora (trenera).
 4. Warunkiem korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry - według aktualnie obowiązującego cennika - i nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień pkt V.1 niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik nabywający karnet uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych). W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia karty magnetycznej, na której zapisywany jest karnet, kaucja nie podlega zwrotowi. Zwrot karty magnetycznej skutkuje zwrotem kaucji.
 6. Użytkownicy mają do wyboru następujące rodzaje Karnetów:
  1. Karnet 8 lub 12 wejść, ważny 3 miesiące;
  2. Karnet GYM, ważny w zależności od wyboru Użytkownika 1 bądź 2 miesiące, uprawniający do nielimitowanego korzystania z siłowni;
  3. Karnet OPEN, ważny w zależności od wyboru Użytkownika 1, 2 bądź 3 miesiące, uprawniający do nielimitowanego korzystania z siłowni, sauny suchej i basenu.
  4. Karnet – TRENING PERSONALNY, uprawniający w zależności od wyboru Użytkownika do skorzystania z 4, 8 lub treningów.
 7. Karnety, o których mowa w pkt I.5 niniejszego Regulaminu, są karnetami imiennymi, wystawianymi na skonkretyzowany okres i uprawniającymi do wstępu na siłownię tylko
  w okresie jego ważności, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości. Nie korzystanie przez Użytkownika z siłowni w okresie ważności karnetu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu przez Ośrodek całości lub części należności za wykupiony karnet.
 8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z siłowni jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Wykupienie karnetu bądź jednorazowego biletu wstępu jest równoznaczne z jego akceptacją.
 1. II.Zasady korzystania z siłowni:
 2. Przed wejściem na siłownię Użytkownik obowiązany jest zgłosić się do recepcji, gdzie na czas ćwiczeń należy pozostawić karnet bądź wykupić jednorazowy bilet wstępu.
 3. Przed wykupieniem karnetu, Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia oraz poinformować instruktora (trenera) o stanie zdrowia (stwierdzonych chorobach, dolegliwościach i przeciwskazaniach).
 4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 5. Użytkownik obowiązany jest wykonywać ćwiczenia zgodnie z wskazówkami nadzorującego lub prowadzącego zajęcia, z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym osobom korzystającym z siłowni oraz poszanowania wyposażenia i sprzętu siłowni.
 6. Użytkownik jest obowiązany dostosować ćwiczenia do własnych możliwości fizycznych
  oraz stanu zdrowia. W tym celu przed rozpoczęciem korzystania z siłowni Użytkownik powinien skonsultować zakres ćwiczeń z instruktorem (trenerem). Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkody na osobie lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z
 7. indywidualnego stanu zdrowia Użytkownika, będące konsekwencją okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, tj. będące konsekwencją zatajenia informacji o stanie zdrowia lub konsekwencją wykonywania ćwiczeń bez konsultacji albo wbrew zaleceniom instruktora (trenera).
 8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie
  z ich przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora (trenera) lub innego personelu siłowni.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń oraz wyposażenia Ośrodka będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu oraz wskazówek personelu siłowni.
 10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, jak również bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor (trener).
 11. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić instruktora (trenera) o każdym wypadku, urazie bądź kontuzji własnej i innych, jak również o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach.
 12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 13. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 14. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
 15. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Należy również dokładnie zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć instruktor (trener) powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 16. Zabrania się korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych.
 17. Grupy zorganizowane, organizacje bądź instytucje mogą korzystać z siłowni po uprzednim zawarciu umowy z Operatorem Ośrodka.
 18. III.Zasady korzystania z siłowni przez małoletnich:
 19. Osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat, zwana dalej „Małoletnim”, może korzystać z siłowni, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, złożoną na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 20. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń siłowni przez Małoletniego podpisuje własnoręcznie jej opiekun prawny - osobiście w recepcji Ośrodka, dokumentując jednocześnie wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za Małoletniego, jego uczestnictwo w zajęciach oraz ich następstwa
 21. Małoletni zobowiązany jest stosować się do zaleceń instruktora (trenera) oraz wykonywać ćwiczenia i korzystać ze sprzętu dostosowanego do swojego wieku, swoich możliwości i rozwoju fizycznego.
 22. W przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, personel siłowni jest uprawniony zwrócić uwagę Małoletniemu. Jeśli mimo wcześniejszego upomnienia, Małoletni nie wykonuje ćwiczeń w sposób prawidłowy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakazania małoletniemu ćwiczeń na danym urządzeniu bądź nakazać Małoletniemu przerwanie korzystania z siłowni.
 23. Osoby małoletnie zobowiązane są do przestrzegania wszystkich pozostałych zasad niniejszego Regulaminu.
  1. IV.Zasady zachowywania się w siłowni:
 24. Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania się na terenie siłowni w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym osobom korzystającym z siłowni. Zabrania się
  w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka.
 25. Użytkownik zobowiązany jest do używania w trakcie ćwiczeń ręcznika w celu zapewnienia higieny oraz utrzymania w czystości urządzeń i wyposażenia siłowni.
 26. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych odpowiedniej odzieży sportowej oraz czystego, zmiennego obuwia sportowego.
 27. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz torby w szatni. Nie należy w nich przechowywać pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów.
 28. Po zakończeniu ćwiczeń, Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.
  1. I.Pozostałe warunki:
  2. Niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu bądź zaleceń instruktora (trenera), może spowodować czasowy bądź stały zakaz wstępu na siłownię. W takim przypadku Użytkownikowi, posiadającemu w okresie czasowego bądź stałego zakazu wstępu ważny karnet, przysługuje prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości niewykorzystanego karnetu.
  3. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub ustnie w recepcji Ośrodka, bezpośrednio do instruktora siłowni, listem tradycyjnym pod adres wskazany w danych kontaktowych na stronie internetowej Ośrodka bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Partnerzy stopka

Logo Krakow C rgb Logo Zarzad Infrastruktury Sportowej H rgb logo krakow Logo Małopolska V RGB
 
alt
www.aqua-korekt.pl mistral-logo indeks alt rafting dunajec logo 
cid image001 jpg01D208E8 rmfmaxxx logo
 
TVP3 Krakow podst
 
rivnet logo
Wodociagi na stronę
 
alt

 

alt

AVENHANSEN logo 2017 FB kwadrat bialy 300

 

 mybenefit

 DP banner strona

      

lotto logo 3

 faro logo

 

logo

 

lovekrakow logo mini

         anwa new