logo

Poniedziałek, 21 Maj 2018

english flag german-flag


Regulamin korzystania z hali sportowej

1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-23.30 oraz sobota,niedziela 7.30 - 23.30
2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera
 • osoby fizyczne
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 • wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali
 • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
 • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństw osób tam przebywających a w szczególności:

 • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
 • przechodzenia przez barierki na widowni,
 • wprowadzania zwierząt.

10. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
12. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
13. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
15. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
19. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Partnerzy stopka

Logo Krakow C rgb Logo Zarzad Infrastruktury Sportowej H rgb logo krakow Logo Małopolska V RGB
 
alt
www.aqua-korekt.pl mistral-logo indeks alt rafting dunajec logo 
cid image001 jpg01D208E8 rmfmaxxx logo
 
TVP3 Krakow podst
 
rivnet logo
Wodociagi na stronę
 
alt

 

alt

AVENHANSEN logo 2017 FB kwadrat bialy 300

 

 mybenefit

 DP banner strona

      

lotto logo 3

 faro logo

 

logo

 

lovekrakow logo mini

         anwa new