logo

Poniedziałek, 21 Maj 2018

english flag german-flag


Regulamin korzystania z basenu i zdjeżdżalni

I CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Basen „Kolna” jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
 2. Operatorem Sportowym Basenu „Kolna” jest Krakowski Klub Kajakowy.
 3. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą: - basen sportowy: 1,4 – 1,8 m, - basen rekreacyjny: 0,6–1,0 m.
 4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 07.30 – 23.00.
 5. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 6. Kierownictwo Ośrodka Sportu i Rekreacji „ KOLNA” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szafkach, istnieje możliwość pozostawienia rzeczy wartościowych w sejfie.
 7. Dzieci do 10. roku życia mogą przebywać na terenie basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi basenu „Kolna” będą wypraszane z terenu obiektu.
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników lub obsługi pełniącej dyżur, a także komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  • przebywania zwierząt
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 12. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania itp. mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Za bezpieczeństwo uczestników jest odpowiedzialny instruktor prowadzący zajęcia.
 13. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową, zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem będącym na zmianie w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni.
 14. Wszelka działalność zarobkowana na terenie obiektu, poza działalnością OSiR Kolna, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania jest zabroniona.
 15. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Pływalni OSiR Kolna.
 16. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358)

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała.
 2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym obiektu na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia” – i pozostawienia go w szafce.
 3. Każdy użytkownik basenu „Kolna” jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed wejściem do hali basenowej.
 4. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
  • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,
  • skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
  • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i stref wokół niego
  • niszczenia wyposażenia
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • chwytania, szarpania lin oznaczających tory do pływania powodując ich niekontrolowany ruch.
  • wnoszenia ręczników, klapek, płaszczy kąpielowych oraz napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach
  • wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania
 5. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na:
  • choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.
 7. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na pływalnię.
 8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 9. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie „Kolna”.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 11. W czasie zawodów sportowych lub innych imprez rekreacyjnych organizatorzy odpowiadają i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
 12. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 13. OSiR Kolna zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika, i nie podlega zwrotowi.
 2. Rozliczanie czasu pobytu na hali basenowej rozpoczyna się po przejściu przez bramkę przy kasach. Naliczanie należności obywa się na podstawie cennika.
 3. Po uiszczeniu opłaty za pobyt na pływalni zwrotów pieniędzy nie dokonujemy.
 4. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji, osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 60 roku życia.
 5. Faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego w terminie do 7 dni od daty sprzedaży biletu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Operator basenu „Kolna” nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.
 3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 50,00 zł.
 4. Operator basenu „Kolna” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.
 5. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach otwarcia basenu przez wpis do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w recepcji basenu „Kolna”.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

 1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.
 2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 3. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 4. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 5. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
 6. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub utraty życia.
 7. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika.
 8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą wypraszane ze zjeżdżalni, a także z terenu obiektu.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.


W CELU DOKONANIA BEZPIECZNEGO ŚLIZGU NALEŻY:

 1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.
 2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
 3. Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.
 5. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku zjazdu),
  • lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
  • wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
 6. Zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej:
  • światło czerwone – stop
  • światło zielone – start
 7. lub oczekiwać aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym.
 8. Zjeżdżać leżąc na plecach nogami do przodu lub siedząc.
 9. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić brodzik i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.
 10. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.
 2. Wykonywania ślizgów grupowych.
 3. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 4. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 5. Zjeżdżania w pozycji „głowa na dół”, na stopach, na stojąco, na kolanach.
 6. Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, biegania po stopniach zjeżdżalni.
 7. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.
 8. Pozostawienia bez opieki dzieci do lat 7.
 9. Wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 10. Aktów wandalizmu.
 11. Korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nie umiejące pływać.
 12. Wchodzenia na platformę startowa i korzystania ze zjeżdżalni osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających bądź psychotropowych.
 13. Osoby niestosujące się do ww. regulaminu zostaną wyproszone z terenu pływalni.
 14. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.
 15. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
 16. Wchodzenia do rynny po konstrukcji wspornej.
 17. Zjeżdżania w grupach.
 18. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.
 19. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową do dołu. 20. Biegania i opychania się na podeście startowym i schodach.
 20. Wchodzenia do rury zjazdowej od strony lądowiska – pod prąd do góry.
 21. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.

UWAGA! Zjazd na własną odpowiedzialność! 

Zjeżdżalnia jest integralną częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu.

OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.

ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI LUB KIEROWNIKOWI OBIEKTÓW SPORTOWYCH. REGULAMIN OGŁASZA SIĘ POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.KOLNA.PL


REGULAMIN NINIEJSZY WCHODZI W ŻYCIE W DNIU OGŁOSZENIA. EWENTUALNE ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU DOKONYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA OBIEKTU I WCHODZĄ W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA.

DYREKTOR OSIR KOLNA

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Partnerzy stopka

Logo Krakow C rgb Logo Zarzad Infrastruktury Sportowej H rgb logo krakow Logo Małopolska V RGB
 
alt
www.aqua-korekt.pl mistral-logo indeks alt rafting dunajec logo 
cid image001 jpg01D208E8 rmfmaxxx logo
 
TVP3 Krakow podst
 
rivnet logo
Wodociagi na stronę
 
alt

 

alt

AVENHANSEN logo 2017 FB kwadrat bialy 300

 

 mybenefit

 DP banner strona

      

lotto logo 3

 faro logo

 

logo

 

lovekrakow logo mini

         anwa new